حمید رضا مومنی با اشاره به اهمیت وزرش در جامعه گفت:سند چشم انداز ورزش قشم با هدف شناسایی استعدادهای موجود این منطقه تهیه و تدوین می شود . وی در ادامه افزود : فرهنگ ورزش در بین اقشار مختلف جامعه نیاز به آموزش دارد که در این راستا نقش دولت، رسانه های گروهی و متولی […]

حمید رضا مومنی با اشاره به اهمیت وزرش در جامعه گفت:سند چشم انداز ورزش قشم با هدف شناسایی استعدادهای موجود این منطقه تهیه و تدوین می شود .

وی در ادامه افزود : فرهنگ ورزش در بین اقشار مختلف جامعه نیاز به آموزش دارد که در این راستا نقش دولت، رسانه های گروهی و متولی اصلی ورزش در کشور نمود بیشتری پیدا می کند .