همیشه شروع سخت است ولی تا شروعی نباشد پایانی شکل نمی گیرد . همیشه ما انسان ها برای کارهایی که می خواهیم و تصمیم قطعی انجام آن را داریم،زمان پیدا می کنیم ولی برای کارهایی که نمی خواهیم یا شجاعت آن را نداریم به جای زمان،عذر و بهانه پیدا می کنیم. هیچگاه نخواهیم فهمید که […]

همیشه شروع سخت است ولی تا شروعی نباشد پایانی شکل نمی گیرد . همیشه ما انسان ها برای کارهایی که می خواهیم و تصمیم قطعی انجام آن را داریم،زمان پیدا می کنیم ولی برای کارهایی که نمی خواهیم یا شجاعت آن را نداریم به جای زمان،عذر و بهانه پیدا می کنیم. هیچگاه نخواهیم فهمید که چرا شروع سخت است، چون هزاران دلیل مانع انجام کار می شود:

اگر نتوانم عالی باشم …

اگر خواسته ام با جامعه هماهنگ نباشد ….

اکر از سمت دیگران ترد شوم …

اگر …

اما از دیدگاه این حقیر نیازی نیست حتما نویسنده کتاب یا انسان مشهوری باشیم تا بتوانیم در جامعه موثر جلوه کنیم و دیگران افکار ما را بخوانند.

در زمینه تاریک ذهن همیشه افکاری برای گفتن یا نوشتن هست که می تواندشخصی، گروهی و یا چیزی را متحول کند ولی مشکل آغاز راه است و حتی امتداد راه که در پای عمل جا نزنیم.

در دنیای ارتباطات و رسانه تنها آغاز راه نیست که دشوار است بلکه ادامه کار نیز سخت است اما باید شجاعت و مداومت داشت.

این ما هستیم که تصمیم می گیریم که چه بنویسیم و چه بخوانیم. پس خدایا به امید تو …..

سردبیر – سیاسرنژاد