به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد قشم حمیدرضا مومنی عصر چهارشنبه در دیدار فرمانده پایگاه دریابانی جزیره قشم با وی با بیان این مطلب افزود: کمک به تامین آسایش  پرسنل پایگاه دریابانی جزیره قشم برای حفاظت از منافع همه مردم ایران در آب های خلیج فارس یک امر مهم است.

به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد قشم حمیدرضا مومنی عصر چهارشنبه در دیدار فرمانده پایگاه دریابانی جزیره قشم با وی با بیان این مطلب افزود: کمک به تامین آسایش  پرسنل پایگاه دریابانی جزیره قشم برای حفاظت از منافع همه مردم ایران در آب های خلیج فارس یک امر مهم است.