به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد قشم حمیدرضا مومنی در این پیام، ارتش را در نظام اسلامی مظهر اقتدار و عزت کشور خواند و نقش آفرینی این دلاورمردان را در حفاظت از خاک پاک این سرزمین و کیان کشور در مقاطع حساس تاریخ ایران ستایش کرد. متن این پیام به شرح ذیل است:

به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد قشم حمیدرضا مومنی در این پیام، ارتش را در نظام اسلامی مظهر اقتدار و عزت کشور خواند و نقش آفرینی این دلاورمردان را در حفاظت از خاک پاک این سرزمین و کیان کشور در مقاطع حساس تاریخ ایران ستایش کرد.
متن این پیام به شرح ذیل است: