قیل، روستایی از توابع بخش شهاب شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان هنگام قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایراندر سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۷ نفر (۵خانوار) بوده‌است.

جمعیت کمتر از ۳ خانوار (سرشماری ۹۵)